นโยบายความเป็นส่วนตัว
ขอบคุณที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท โตโต้เบด (1966) จำกัด (“บริษัท”) ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสําคัญสําหรับบริษัท ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว“) นี้อธิบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลออนไลน์ของบริษัทและทางเลือกที่คุณสามารถทําได้เกี่ยวกับวิธีเก็บรวบรวมและใช้งานโดยบริการดิจิทัลนี้ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ออนไลน์หรือมือถือ แอปพลิเคชัน หรือบริการดิจิทัลที่เป็นของ, ดําเนินการหรือนําเสนอโดยในนามของ บริษัท โตโต้เบด (1966) จำกัด รวมถึงเว็บไซต์ออนไลน์หรือโทรศัพท์มือถือ, โปรแกรมประยุกต์หรือบริการดิจิทัลซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรากฏ ( “บริการ” ) “ผู้ใช้” คือบุคคลที่ใช้บริการ

ข้อมูลที่บริษัทรวบรวม

บริษัทได้รับข้อมูลทั้งที่จัดหาให้โดยตรงแก่บริษัท เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณเยี่ยมชมบริการ และข้อมูลที่ถูกรวบรวมจากคุณอย่างไม่เปิดเผยหรือโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อที่เก็บรวบรวมจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บริษัทจะเรียกรวมว่า “ข้อมูล”

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณที่สามารถระบุตัวของคุณได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเอกสาร หรือ Digital

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บระหว่างการใช้งาน เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ หรือ ติดต่อ บริษัท โตโต้เบด (1966) จำกัด บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ ดังนี้

 1. ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด และ ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเรียกชำระเงิน ที่อยู่สำหรับส่งพัสดุ ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ บัญชีแอปพลิเคชันของคุณที่คุณยินยอมให้เชื่อมต่อ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างไม่โต้ตอบหรือโดยอัตโนมัติ บริษัทและ “พันธมิตร” ของบริษัทซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, ผู้ลงโฆษณา, เครือข่ายการโฆษณาและแพลตฟอร์ม, หน่วยงานและการกระจายสินค้าหรือคู่ค้าอื่น ๆ อาจใช้วิธีการอัตโนมัติในการรวบรวมข้อมูลประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณ
 2. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดการชำระเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและการชำระเงินถึงคุณและจากคุณ และรายละเอียดอื่นของสินค้าและบริการที่คุณได้ซื้อหรือได้รับผ่านเว็บไซต์
 3. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address MAC address Cookie ID ข้อมูลการเข้าใช้ ชนิดและรุ่นของเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) การตั้งเขตเวลาและสถานที่ ชนิดและรุ่นของโปรแกรมเสริมของเว็บเบราว์เซอร์ โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) เว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) ระบบปฏิบัติการ (Operation System) รหัสสากลประจำอุปกรณ์เคลื่อนที่ (IMEI) หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) และข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นของอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์
 4. ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ การซื้อหรือคำสั่งซื้อของคุณ ความสนใจของคุณ สิ่งที่คุณสนใจ ผลตอบรับและคำตอบของแบบสอบถาม
 5. ข้อมูลการใช้เว็บไซต์ เช่น ข้อมูลว่าคุณเข้าถึง สินค้าและการบริการอย่างไร หรือเข้าดูเนื้อหาใดบนเว็บไซต์ เวลาที่ใช้งานเว็บไซต์
 6. ข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสาร เช่น ช่องทาง และวิธีการสื่อสารที่คุณตกลงยินยอมในการได้รับการทำการตลาดจากบริษัทและบุคคลภายนอกที่ร่วมมือกับบริษัท
 7. ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric) เพื่อยืนยันตัวตนในการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือของเว็บไซต์
 8. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลสถานที่ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่คุณอัพโหลดเนื้อหาดังกล่าวขึ้นบนเว็บไซต์ และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 9. ข้อมูลตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ หากคุณกําลังเข้าถึงบริการจากอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณอาจถูกขอให้แบ่งปันข้อมูลตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ (ระดับ GPS) ที่แม่นยําของคุณกับบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถปรับแต่งประสบการณ์ของคุณในบริการของบริษัทหรือบริการอื่น ๆ เมื่อบริษัททํางานร่วมกับพันธมิตร เช่น แพลตฟอร์มโฆษณาบนมือถือของบุคคลที่สาม หากคุณยอมรับการเก็บดังกล่าว
 10. ข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทอาจขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันพิสูจน์ตัวตน (อาทิ สำเนาเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยราชการ) หรือหากบริษัทเชื่อว่าท่านฝ่าฝืนนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดการใช้งานของบริษัท

ข้อมูลจากแหล่งอื่น

หากข้อมูลที่คุณให้แก่บริษัทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ถือว่าคุณได้รับรองและรับประกันแล้วว่าคุณได้รับความยินยอม หรือ การอนุญาตตามที่ควรจะเป็นจากบุคคลภายนอกดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ที่จะนำมาเปิดเผย และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นให้แก่บริษัท เพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานเว็บไซต์ การใช้บริการ และการใช้ตามวัตถุประสงค์อื่นใดที่ได้ระบุตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

2. วิธีการเก็บข้อมูล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทโดยสมัครใจ ในสถานการณ์ดังนี้

 1. เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ หรือแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือมีการเชื่อมบัญชีผู้ใช้ของคุณ กับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคุณ
 2. เมื่อคุณสมัครบริการใด ๆ หรือซื้อสินค้าใดที่มีอยู่บนเว็บไซต์
 3. เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์หรือฟังก์ชั่นการทำงานใดที่มีอยู่บนเว็บไซต์
 4. เมื่อคุณบันทึกเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ใด ๆ ที่อัพโหลดอยู่บนเว็บไซต์
 5. เมื่อคุณตกลงรับข่าวสารหรือสื่อการตลาดของบริษัท
 6. เมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรม โปรโมชั่น การสำรวจข้อมูล หรือโครงการใดบนเว็บไซต์ของ โตโต้เบด
 7. เมื่อคุณเข้าสู่ระบบจากบัญชีผู้ใช้ของคุณบนเว็บไซต์ของ โตโต้เบด
 8. เมื่อผู้ใช้อื่นใน โตโต้เบด ได้แสดงความคิดเห็นใด ๆ บนเนื้อหาของคุณที่อัพโหลดอยู่บนเว็บไซต์ หรือเมื่อคุณได้แสดงความคิดเห็นใด ๆ บนเนื้อหาของผู้ใช้อื่นที่อัพโหลดอยู่บนเว็บไซต์
 9. เมื่อบุคคลภายนอกได้ยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับคุณหรือเนื้อหาที่คุณได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ เมื่อคุณได้ติดต่อกับบริษัททางช่องทางอื่น ๆ เช่น ออฟไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือ แอปพลิเคชันแชท

3. วิธีที่บริษัทใช้ข้อมูล

วัตถุประสงค์การใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านหรือทางบุคคลภายนอกอาจถูกใช้เพื่อบางวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(1) การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านสำหรับสินค้า

 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่ท่านยื่นผ่านทางแพลตฟอร์ม
 • เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์ม บริษัทอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (อาทิ บริษัทขนส่งซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัท) สำหรับการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงสถานะการจัดส่งสินค้า เพื่อให้บริการการดูแลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
 • เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมการชำระเงิน (รวมทั้ง การชำระเงินโดยบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร การชำระเงินโดยไม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การโอนเงิน หรือการทำธุรกรรมผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet)) ซึ่งเกี่ยวกับการชำระเงินใด ๆ ที่เกี่ยวกับท่าน และ/หรือ บริการที่ท่านใช้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามธุรกรรมการชำระเงินของท่าน บริษัทจะต้องโอนข้อมูลการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลภายนอก อาทิ ผู้ให้บริการการชำระเงินของบริษัท

(2) การให้บริการ

 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้บริการหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม
 • เพื่อดูแลจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่าน (หากมี)
 • เพื่อแสดงชื่อ ชื่อผู้ใช้ หรือรายละเอียดผู้ใช้ของท่านบนแฟลตฟอร์ม
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้แอปพลิเคชันขนาดย่อมบนแฟลตฟอร์ม
 • เพื่อตอบปัญหา ความคิดเห็น ข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งของท่าน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านทางผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของบริษัท
 • เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโปรแกรมลูกค้าสมาชิกที่ภักดีของบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้ที่ได้รับการสนับสนุนโดยผู้ขายหรือแบรนด์) ซึ่งเข้าร่วมบนแพลตฟอร์มของบริษัท

(3) การตลาดและการโฆษณา

 • เพื่อให้ข้อมูลที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ท่าน หรือที่ท่านได้ร้องขอจากบริษัท (ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ท่านเลือกรับข้อมูลดังกล่าว)
 • เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทหรือของผู้ขายสินค้าและบริการที่เป็นบุคคลภายนอกของบริษัทบนแฟลตฟอร์มของบริษัทเป็นครั้งคราว (ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ท่านเลือกรับข้อมูลดังกล่าว)
 • เพื่อช่วยบริษัททำการตลาดและทำการโฆษณา และ
 • เพื่อทำการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับบริการของบริษัทและใช้ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัท เช่น เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (รวมถึงเนื้อหาวิดีโอ) ที่ท่านได้อัพโหลดหรือเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของบริษัท หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และอาจแบ่งปันโดยสาธารณชน (การกระทำอย่างหลังนี้ไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของบริษัท) เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาการโฆษณาและแคมเปญทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของแพลตฟอร์ม

(4) วัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการดำเนินการ

 • เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่านที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การตรวจจับการทุจริต
 • เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลกับบุคคลภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ความเห็น การบังคับ ข้อเรียกร้องให้ระงับการเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านได้อัพโหลดบนแพลตฟอร์ม
 • เพื่อทำการเก็บสถิติและทำการวิจัยสำหรับใช้ภายในและสำหรับการรายงาน และ/หรือการเก็บข้อมูลตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย
 • เพื่อเก็บ เก็บในระบบ สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อป้องกัน หรือเพื่อสืบสวนการละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว การทุจริต การกระทำที่ผิดกฎหมาย การละเว้นการกระทำ หรือการกระทำผิด ใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน หรือเกี่ยวกับเหตุใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทหรือไม่
 • เพื่อการดำเนินการสอบทานธุรกิจ
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางกฎหมาย (รวมถึง การแสดงชื่อ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลบริษัทของท่าน ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งรวมถึงคำสั่งให้ดำเนินการภายใต้กฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินคดีใด ๆ หรือกรณีอื่นใด ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 • เมื่อจำเป็น เพื่อป้องกันอันตรายใด ๆ ต่อชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัย

(5) การวิเคราะห์ ค้นคว้า การดำเนินธุรกิจ และการพัฒนา

 • เพื่อทำความข้าใจประสบการณ์การใช้บริการของผู้ใช้งานของท่าน เกี่ยวกับการบริการและแพลตฟอร์ม
 • เพื่อพัฒนาการออกแบบหรือเนื้อหาของหน้าแสดงเนื้อหาต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม และเพื่อการปรับแต่งเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ใช้งาน
 • เพื่อระบุตัวตนของผู้เข้าใช้แพลตฟอร์ม
 • เพื่อทำการสำรวจความเห็น รวมถึงการค้นคว้าจากข้อมูลพื้นฐานและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน
 • เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีปัจจุบันของบริษัท (อาทิ เทคโนโลยีการจดจำเสียง เป็นต้น) ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้หรือด้วยวิธีการอื่นใด
 • เพื่อพัฒนาคุณสมบัติการใช้งานเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท (ไม่ว่าให้กับบริษัทโดยตรงหรือให้กับบุคคลที่สาม) เพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสม และ/หรือ เกี่ยวข้องกับท่านมากขึ้น
 • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบและค้นคว้า ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้งานและแนวโน้มการใช้งาน
 • เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทเพิ่มเติม และ
 • เพื่อรู้จักผู้ซื้อของบริษัทให้มากขึ้น

(6) อื่น ๆ

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ และ
 • เพื่อดำเนินกระบวนการเลือกอัตโนมัติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวข้างต้น

4. การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก

บริษัทอาจแบ่งปัน (หรือ อนุญาตให้ทำการแบ่งปัน) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ บุคคลภายนอก และ/หรือ บริษัทในเครือของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุด้านบน โดยบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือดังกล่าวอาจจะตั้งอยู่ในหรือนอกนอกราชอาณาจักรของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 1. ผู้ให้บริการ (อาทิ ตัวแทน ผู้ขาย คู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับเหมาและหุ้นส่วน) เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ อาทิ บริการชำระเงิน ระบบการขนส่งและการส่งสินค้า การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยตลาดและลูกค้า การทำแบบสอบถาม สื่อสังคมออนไลน์ การบริการลูกค้า บริการติดตั้ง ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บโฮสติ้ง เป็นต้น
 2. ผู้ให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว และ
 3. ผู้ใช้งานอื่น ของแพลตฟอร์ม หรือผู้ใช้บริการอื่น
 4. ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลดังกล่าว บริษัทจะใช้ความพยายามในการทำให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอก และบริษัทในเครือของบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล หรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

ผู้ให้บริการภายนอก

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท หรือบริษัทในเครือของบริษัท (อาทิ ผู้ให้บริการการชำระเงิน) เพื่อให้ผู้ให้บริการหรือบริษัทในเครือเหล่านั้นสามารถเสนอบริการต่าง ๆ แก่ท่านได้นอกเหนือจากบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและแพลตฟอร์มของบริษัท การที่ท่านให้ความยินยอมและเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอก หรือบริษัทในเครือของบริษัทให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งจะได้ตกลงร่วมกันระหว่างท่านและผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าว เมื่อท่านได้ยอมรับการใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือของบริษัท การเก็บ ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา โอน หรือการประมวลผลข้อมูลของท่าน (รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลใด ๆ ของท่านที่บริษัทได้เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกและบริษัทในเครือดังกล่าว) จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าว ซึ่งถือว่าผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านตกลงว่าจะส่งคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการยอมรับ หรือการใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอก หรือบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวไปยังผู้ให้บริการตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้น

การควบคุมการใช้ หรือ แสดงข้อมูล

บริษัทจะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
 1. กรณีการให้ข้อมูลตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ
 2. กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคล และกรณีที่จะขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นการยากที่จะกระทำได้
 3. กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด
 4. กรณีที่การได้ความยินยอมจากบุคคลน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว

6. สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิตามกฎหมายที่ควรทราบ โดยสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ภายใต้ข้อกฎหมาย และ นโยบายที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมไปถึงหลักเกณฑ์ของ บริษัท ที่กำหนดขึ้น โดยมีสิทธิต่าง ๆ ดังนี้
 1. สิทธิในการขอถอนความยินยอม หากคุณได้ให้ความยินยอมแก่ บริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณได้ยินยอมที่จะให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นกับบริษัทเท่านั้น แต่คุณต้องยอมรับว่า การเลือกไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ถอนความยินยอมการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทในภายหลัง อาจจะกระทบกับการใช้งาน และ บริการจาก บริษัท ที่คุณจะได้รับได้ บริษัทอาจจะไม่สามารถดำเนินการให้บริการแก่คุณได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาใดที่บริษัทเคยมีกับคุณได้ บริษัทจะไม่ต้องรับผิดในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการ หรือ ปฏิบัติแก่คุณได้ตามสัญญา โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย และการเยียวยาของบริษัทโดยชัดแจ้งสำหรับกรณีดังกล่าว บริษัทแนะนำให้คุณศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนถอนความยินยอม
 2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล คุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลของคุณถูกรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการเก็บรักษา อาจะมีระยะเวลาดำเนินการสืบค้นข้อมูลของคุณ และบริษัทอาจจะจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณ
 3. สิทธิแก้ไขข้อมูล คุณมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ตลอดเวลา
 4. สิทธิร้องเรียน คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญมาก เพื่อให้คุณและผู้ใช้คนอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เว็บไซต์ และบริการต่อไปได้อย่างราบรื่น เมื่อคุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท คุณมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดังนี้
 1. คุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งนั้น ถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเท่านั้น
 2. คุณต้องหมั่นแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้บริษัททราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ หรือ ให้บริการ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะร้องขอเอกสารเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเคยได้ให้ไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบลูกค้าของบริษัท
 3. คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา โดยการเข้าถึงซึ่งบัญชีผู้ใช้ของคุณบนเว็บไซต์

8. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนี้
 1. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร บริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร ดังนี้

  - บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เฉพาะบุคลากรที่จำเป็นต้องเข้าถึงเท่านั้น

  - จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล หรือ Secure Socket Layer (SSL) protocol

ข้อควรทราบเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทอยากให้คุณเข้าใจว่า ไม่มีวิธีการถ่ายโอนใดทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบนอินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ บริษัทอาจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยนั้นได้ แต่บริษัทได้พยายามอย่างยิ่งในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณอย่างถึงที่สุด และหมั่นทบทวน เพิ่มเติมมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างดีที่สุด และสม่ำเสมอ

9. ความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 1. เพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ บริษัทอยากให้คุณทำความเข้าใจถึงข้อปฏิบัติที่ควรพึ่งระวัง และพึงกระทำดังนี้ รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณ คือ กุญแจสำคัญในการเข้าถึงบัญชีของคุณ กรุณาตั้งรหัสผ่านที่ประกอบด้วย ตัวเลขเฉพาะ ตัวอักษร และอักษรพิเศษ และต้องไม่แบ่งปันรหัสผ่านบัญชี บริษัท ของคุณกับบุคคลใด หากคุณแบ่งปันรหัสผ่านดังกล่าวกับผู้อื่น บัญชีผู้ใช้ของคุณอาจถูกนำไปใช้ในทางทุจริต หรือถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ในทางที่คุณไม่ได้ยินยอมได้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น คุณต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ และผลที่ตามมา
 2. ในกรณีที่คุณใช้งานอุปกรณ์ หรือคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น บริษัทแนะนำให้คุณออกจากระบบทุกครั้งที่เลิกใช้งานเว็บไซต์ และปิดเว็บบราวเซอร์ทุกครั้ง หรือใช้งานเว็บบราวเซอร์ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนทุกครั้ง
 3. หากคุณพบว่ามีการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า รหัสของคุณถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณควรติดต่อบริษัท และเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณโดยทันที

10. ผู้เยาว์ บริษัทเห็นความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์เป็นอย่างยิ่ง บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับผู้เยาว์ดังนี้

 1. บริษัทไม่มีนโยบายเพื่อให้บริการใด ๆ แก่ผู้เยาว์ในการใช้เว็บไซต์ และไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์
 2. หากคุณเป็นผู้เยาว์ และต้องการใช้เว็บไซต์ และบริการของบริษัท คุณสามารถใช้ได้ภายใต้ความยินยอมของพ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครองเท่านั้น
 3. หากคุณอยู่ในฐานะพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ โปรดดูแล และห้ามผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของคุณ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์แก่บริษัท ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยให้กับบริษัท คุณในฐานะของผู้ปกครองได้ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ และรับผิดชอบในการกระทำของผู้เยาว์ดังกล่าว

11. การเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

 1. บริษัทหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทอาจใช้ คุกกี้ เว็บ บีคอนและเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในการให้บริการแก่ท่านหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่าน
 2. เมื่อท่านเข้าชมแพลตฟอร์มผ่านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทบริษัทจะบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านได้ส่งมาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลการใช้งานตามที่ระบุในส่วนที่ 2 ด้านบน
 3. ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อวิเคราะห์และประเมินเพื่อที่จะช่วยบริษัทให้บริษัทสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการและสินค้าที่บริษัทมี รวมถึงเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้รวดเร็วมากขึ้น และข้อมูลยังถูกเก็บรวบรวมเพื่อช่วยให้บริษัทพัฒนาบริการและแพลตฟอร์มให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับท่าน รวมถึงให้บริษัทสามารถแสดงโฆษณาของสินค้า บริการ และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านได้มากขึ้น
 4. คุกกี้คือไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (ปกติแล้วจะประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) ที่อยู่ในหน่วยความจำของบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือดูข้อความ คุกกี้ทำให้บริษัทสามารถจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ดังกล่าวได้ เว็บ บีคอนคือรูปกราฟฟิคขนาดเล็กที่อาจถูกรวมอยู่บนการบริการและแพลตฟอร์มของบริษัท เว็บ บีคอนนั้นช่วยให้บริษัทสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมเพจดังกล่าวเพื่อให้บริษัทสามารถเข้าใจความต้องการและความสนใจของท่าน
 5. ท่านอาจจัดการและลบข้อมูลคุกกี้ผ่านบราวเซอร์ของท่าน หรือฟังก์ชั่นการตั้งค่าของอุปกรณ์ของท่าน อย่างไรก็ดีคุกกี้บางอย่างจำเป็นต้องมีสำหรับการทำงานหลักของระบบ (อาทิ การเพิ่มสินค้าลงตะกร้าสินค้าของท่าน) ดังนั้น การเปลี่ยนหรือการลบคุกกี้อาจมีผลกระทบกับระบบการทำงานที่ใช้บนแพลตฟอร์มหรือกับบริการของบริษัท

12. การเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่าที่กฎหมายกำหนด หรือ เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลตามนโยบายฉบับนี้เท่านั้น

13. การลบหรือทำลายข้อมูล

บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อเห็นสมควรแล้วว่าการเก็บรักษาข้อมูลนั้น ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย หรือทางธุรกิจอื่นใด

14. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

บริษัท อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ที่ดำเนินการโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททางธุรกิจ ผู้ขายสินค้า ช่องทางการชำระเงิน หรือช่องทางการส่งสินค้า บริษัทขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้ บริษัท ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

15. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัท โตโต้เบด (1966) จำกัด และปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อเว็บไซต์ของ บริษัท โตโต้เบด (1966) จำกัด ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆเกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ในบริษัท โตโต้เบด (1966) จำกัด ต่อไป โดยคุณ สามารถติดต่อกลับมาได้ ตามรายละเอียดบนหน้าเว็บไซต์ที่ https://www.totobed.com/contact

สร้างบัญชีสมาชิก

หรือ สร้างบัญชีใหม่ด้วย
คุณยอมรับ ข้อกำหนดเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ของโตโต้เบด เมื่อดำเนินการต่อ
คุณยอมรับ ข้อกำหนดเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ของโตโต้เบด เมื่อดำเนินการต่อ

เข้าสู่ระบบ

หรือ เข้าสู่ระบบด้วย

ลืมรหัสผ่าน?

กรุณาระบุชื่อผู้ใช้ที่ท่านต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่
ไม่มีชื่อผู้ใช้งานนี้ในระบบ

ตั้งรหัสผ่านใหม่

กรุณาตั้งรหัสผ่านใหม่สำหรับ
หมายเลขโทรศัพท์
ระบบติดตามสถานะคำสั่งซื้อ
และแจ้งการชำระเงิน
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้สั่งสินค้า