ข้อกำหนดการใช้งาน

ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ Totobed.com ทางบริษัท โตโต้เบด(1966) จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการออนไลน์ในการสั่งซื้อสินค้าให้แก่ผู้ใช้บริการ โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้ก่อนเริ่มใช้งานเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เมื่อคุณเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์เหล่านี้ทั้งหมดนอกเหนือจากกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่ยอมรับการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์โปรดออกจากเว็บไซต์ในทันที

ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย และข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์นี้

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้อความ รูปถ่าย วีดีโอ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร และส่วนประกอบใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ห้ามไม่ให้บุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย ให้เช่า หรือกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท โตโต้เบด (1966) จำกัด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวจนถึงที่สุดตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการซื้อสินค้าและบริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจมีผลใช้บังคับกับการซื้อสินค้าหรือบริการ และส่วนใดส่วนหนึ่งหรือคุณสมบัตินั้น ๆ ของไซต์ รวมถึงการแข่งขัน การส่งเสริมการขาย หรือคุณสมบัติอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งข้อกำหนดทั้งหมดดังกล่าวได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยการอ้างอิงนี้ คุณตกลงว่าจะยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เหล่านั้น รวมถึงรับรองว่าคุณมีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายที่จะใช้หรือเข้าร่วมในบริการหรือคุณสมบัติดังกล่าว

 • คุณต้องรับประกันว่าข้อมูลที่คุณแจ้งต่อเราในคำสั่งซื้อมีความถูกต้องและครบถ้วน
 • คำสั่งซื้อทั้งหมดที่คุณส่งต้องได้รับการยอมรับจากเรา เรามีสิทธิตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อล่วงหน้าได้ตลอดเวลา และ/หรือปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องระบุเหตุผลและไม่มีภาระผูกพันให้ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ
 • สินค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์อาจแตกต่างไปจากในภาพเล็กน้อยในเรื่องสีและตัวแปรอื่น ๆ เนื่องจากเหตุผลด้านการถ่ายภาพ เทคโนโลยีการแสดงผล หรือเหตุผลด้านเทคนิคอื่น ๆ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการรับผิดชอบต่อความแตกต่างและความคลาดเคลื่อนเหล่านี้
 • สินค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับการมีสินค้าวางจำหน่าย ทั้งนี้สินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์บางอย่างอาจไม่มีสต็อกสินค้าให้สามารถสั่งซื้อได้อีกต่อไป
 • บริษัทมีสิทธิและขอสงวนสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ทราบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นการดำเนินการโดยใช้ซอฟต์แวร์ "robot" "spider" หรือวิธีการหรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่น ๆ เป็นตัวช่วยหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
 • หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณอีกต่อไปด้วยเหตุอันใดก็ตาม เรามีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ อย่างไรก็ดีเราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้และจ่ายเงินคืนตามที่ได้มีการชำระ
 • เราจะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่คุณระบุไว้ภายในประเทศไทย หากความพยายามในการจัดส่งไม่สำเร็จ คุณยอมรับว่าผู้ให้บริการที่เรานำมามีส่วนร่วมในการจัดส่งอาจจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ใกล้เคียงหรือจุดรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งหลังจากนั้นจะถือว่า โตโต้เบดได้ปฏิบัติตามข้อผูกมัดในการจัดส่งสินค้าแล้ว ผู้ให้บริการจะแจ้งให้คุณทราบถึงการจัดส่งไปยังที่อยู่ใกล้เคียงหรือจุดรับสินค้า
 • บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีในเว็บไซต์ หรือเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ สื่อในเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอาจเป็นข้อมูลล้าสมัย และ บริษัทไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการอัพเดทสื่อในเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ

บัญชี รหัสผ่าน และการรักษาความปลอดภัย

 • คุณสมบัติหรือบริการบางอย่างที่มีให้ในหรือผ่านทางเว็บไซต์อาจจำเป็นต้องให้คุณเปิดบัญชี คุณคือผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลทั้งหมดของบัญชีที่คุณเป็นเจ้าของ รวมถึงรหัสผ่าน รวมถึงรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่มีหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในบัญชีของคุณอันเป็นผลมาจากการที่คุณไม่เก็บข้อมูลนี้ให้ปลอดภัยและเป็นความลับ คุณตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากมีการใช้งานบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดความปลอดภัย คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบความสูญเสียที่เกิดต่อบริษัท ผู้ใช้ หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เนื่องจากมีผู้อื่นใช้ รหัสผ่าน หรือบัญชีของคุณ อันเป็นผลมาจากการที่คุณไม่เก็บข้อมูลบัญชีให้ปลอดภัยและเป็นความลับ
 • คุณต้องไม่ใช้รหัสผ่าน หรือบัญชีของผู้อื่นไม่ว่าจะเมื่อใดก็ตาม โดยปราศจากการอนุญาตอย่างชัดเจนและความยินยอมของเจ้าของบัญชีนั้น บริษัทไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเหล่านี้

การคุ้มครองข้อมูล

บริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เข้าถึงและใช้เว็บไซต์อย่างเต็มที่ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้ ประเภทข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม วิธีและวัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลของคุณ และเราจะเปิดเผยข้อมูลภายใต้สถานการณ์ใด โปรดดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ ซึ่งรวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท โดยการส่งคำสั่งซื้อ คุณตกลงและเข้าใจว่าเราจะเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนทางกฎหมายหรือข้อกำหนดของรัฐบาล บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อ บริษัทเชื่อว่ากฎหมายที่บังคับใช้กำหนดหรืออนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ บริษัท และองค์กรอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง

เชื่อมต่อไปยังบุคคลที่สาม

เพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อปรับปรุงการใช้งานของเว็บไซต์ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกและควบคุมโดยบุคคลที่สามเป็นครั้งคราว ลิงก์เหล่านี้จะนำคุณไปนอกบริการของ โตโต้เบด และออกไปจากเว็บไซต์และอยู่นอกเหนือการควบคุมของ โตโต้เบด เว็บไซต์ที่คุณสามารถเชื่อมโยงไปถึงมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเป็นของตนเอง รวมไปถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทไม่รับผิดชอบและไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อเนื้อหาและกิจกรรมของเว็บไซต์เหล่านี้ได้ ดังนั้น การเข้าเยี่ยมชม/เข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้จึงเป็นความเสี่ยงของคุณโดยสิ้นเชิง

โปรดทราบว่าเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านี้อาจส่งคุกกี้ของตัวเองไปยังผู้ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดในการใช้และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์เหล่านั้นก่อนที่จะใช้งาน

การใช้งานเว็บไซต์อย่างไม่ถูกต้อง

 • คุณต้องไม่หลอกลวงว่าคุณเป็นหรือเป็นตัวแทนคนอื่น หรือปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
 • คุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ "deep-link" "page-scrape" "robot" "spider" หรือวิธีการหรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด เพื่อเข้าถึง คัดลอก ส่งผลกระทบ หรือตรวจติดตามส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงโครงสร้างหรือการนำเสนอของเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์หรือ รบกวนการดำเนินงานของเว็บไซต์หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ หรือแทรกแซงหรือส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลอื่น หรือเพื่อช่วยให้บุคคลที่สามซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ บนเว็บไซต์
 • คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงส่วนใดหรือคุณสมบัติของเว็บไซต์หรือระบบใดก็ตามที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยการแฮ็ก ทำเหมืองข้อมูลรหัสผ่าน หรือวิธีการที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ

ข้อตกลงในส่วนจำกัดและปฏิเสธความรับผิดชอบ

 • เว็บไซต์และเนื้อหาเป็นบริการฟรีและนำเสนอ "ตามสภาพ" และไม่มีการรับประกันใด ๆ บริษัท ไม่รับประกันเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความพอเพียง ความเป็นประโยชน์ ทันเหตุการณ์ เชื่อถือได้ หรืออื่น ๆ ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
 • บริษัทไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์จะปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใด และไม่สามารถรับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์จะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาด
 • การใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณ โตโต้เบด หรือลูกจ้าง พนักงาน กรรมการ หรือตัวแทน ผู้รับจ้างของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ผลิต หรือส่งมอบเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาใด ๆ จะไม่รับผิดชอบในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต ต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรง โดยอ้อม รายการพิเศษ ผลที่ตามมาหรืออื่น ๆ ต่อบุคคลหรือใด ๆ ไม่ว่าเกิดจากเหตุใด ๆ ก็ตาม ที่มาจากผลลัพธ์ในการใช้ หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหา หรือวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่นำเสนอต่อคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไวรัสหรือความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวใด ๆ ก็ตาม

การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว บริษัทจึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ การดำเนินการใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตามที่ระบุไว้ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สร้างบัญชีสมาชิก

หรือ สร้างบัญชีใหม่ด้วย
คุณยอมรับ ข้อกำหนดเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ของโตโต้เบด เมื่อดำเนินการต่อ
คุณยอมรับ ข้อกำหนดเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ของโตโต้เบด เมื่อดำเนินการต่อ

เข้าสู่ระบบ

หรือ เข้าสู่ระบบด้วย

ลืมรหัสผ่าน?

กรุณาระบุชื่อผู้ใช้ที่ท่านต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่
ไม่มีชื่อผู้ใช้งานนี้ในระบบ

ตั้งรหัสผ่านใหม่

กรุณาตั้งรหัสผ่านใหม่สำหรับ
หมายเลขโทรศัพท์
ระบบติดตามสถานะคำสั่งซื้อ
และแจ้งการชำระเงิน
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้สั่งสินค้า