ข้อกำหนดการใช้งาน
ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ Totobed.com ทางบริษัท โตโต้เบด(1966) จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการออนไลน์ในการสั่งซื้อสินค้าให้แก่ผู้ใช้บริการ โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้ก่อนเริ่มใช้งานเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เมื่อคุณเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์เหล่านี้ทั้งหมดนอกเหนือจากกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่ยอมรับการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์โปรดออกจากเว็บไซต์ในทันที

ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย และข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์นี้

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้อความ รูปถ่าย วีดีโอ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร และส่วนประกอบใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ห้ามไม่ให้บุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย ให้เช่า หรือกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท โตโต้เบด (1966) จำกัด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวจนถึงที่สุดตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการซื้อสินค้าและบริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจมีผลใช้บังคับกับการซื้อสินค้าหรือบริการ และส่วนใดส่วนหนึ่งหรือคุณสมบัตินั้น ๆ ของไซต์ รวมถึงการแข่งขัน การส่งเสริมการขาย หรือคุณสมบัติอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งข้อกำหนดทั้งหมดดังกล่าวได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยการอ้างอิงนี้ คุณตกลงว่าจะยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เหล่านั้น รวมถึงรับรองว่าคุณมีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายที่จะใช้หรือเข้าร่วมในบริการหรือคุณสมบัติดังกล่าว

บัญชี รหัสผ่าน และการรักษาความปลอดภัย

การคุ้มครองข้อมูล

บริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เข้าถึงและใช้เว็บไซต์อย่างเต็มที่ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้ ประเภทข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม วิธีและวัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลของคุณ และเราจะเปิดเผยข้อมูลภายใต้สถานการณ์ใด โปรดดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ ซึ่งรวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท โดยการส่งคำสั่งซื้อ คุณตกลงและเข้าใจว่าเราจะเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนทางกฎหมายหรือข้อกำหนดของรัฐบาล บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อ บริษัทเชื่อว่ากฎหมายที่บังคับใช้กำหนดหรืออนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ บริษัท และองค์กรอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง

เชื่อมต่อไปยังบุคคลที่สาม

เพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อปรับปรุงการใช้งานของเว็บไซต์ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกและควบคุมโดยบุคคลที่สามเป็นครั้งคราว ลิงก์เหล่านี้จะนำคุณไปนอกบริการของ โตโต้เบด และออกไปจากเว็บไซต์และอยู่นอกเหนือการควบคุมของ โตโต้เบด เว็บไซต์ที่คุณสามารถเชื่อมโยงไปถึงมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเป็นของตนเอง รวมไปถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทไม่รับผิดชอบและไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อเนื้อหาและกิจกรรมของเว็บไซต์เหล่านี้ได้ ดังนั้น การเข้าเยี่ยมชม/เข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้จึงเป็นความเสี่ยงของคุณโดยสิ้นเชิง

โปรดทราบว่าเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านี้อาจส่งคุกกี้ของตัวเองไปยังผู้ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดในการใช้และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์เหล่านั้นก่อนที่จะใช้งาน

การใช้งานเว็บไซต์อย่างไม่ถูกต้อง

ข้อตกลงในส่วนจำกัดและปฏิเสธความรับผิดชอบ

การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว บริษัทจึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ การดำเนินการใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตามที่ระบุไว้ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สร้างบัญชีสมาชิก

หรือ สร้างบัญชีใหม่ด้วย
คุณยอมรับ ข้อกำหนดเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ของโตโต้เบด เมื่อดำเนินการต่อ
คุณยอมรับ ข้อกำหนดเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ของโตโต้เบด เมื่อดำเนินการต่อ

เข้าสู่ระบบ

หรือ เข้าสู่ระบบด้วย

ลืมรหัสผ่าน?

กรุณาระบุชื่อผู้ใช้ที่ท่านต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่
ไม่มีชื่อผู้ใช้งานนี้ในระบบ

ตั้งรหัสผ่านใหม่

กรุณาตั้งรหัสผ่านใหม่สำหรับ
หมายเลขโทรศัพท์
ระบบติดตามสถานะคำสั่งซื้อ
และแจ้งการชำระเงิน
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้สั่งสินค้า